AJNOK.COM

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ AJNOK.COM

ท่านสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ท่านสนใจโดยการคลิกที่รายวิชาที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

หากท่านไม่พบรายวิชาใดๆ โปรดติดต่อที่ อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

  รายวิชาที่มีอยู่

  ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารและโปรโตคอลต่างๆ ที่สำคัญบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

  ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ สร้างเว็บแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ การประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลในเว็บฝั่งลูกข่ายร่วมกับฝั่งแม่ข่ายเพื่อควบคุมการแสดงผลและการทำงานของเว็บ ฝึกสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ

  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคำ โปรแกรมด้านการนำเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

  Using word processing software, presentation software and electronic spreadsheet software for application in the daily life.

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกัน คอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุก การเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์