รายวิชาที่มีอยู่

การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุมแบบต่าง ๆ แถวลำดับ ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

การจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้างฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์จำลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเขียนสคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ