AJNOK.COM

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ AJNOK.COM

ท่านสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ท่านสนใจโดยการคลิกที่รายวิชาที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

หากท่านไม่พบรายวิชาใดๆ โปรดติดต่อที่ อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

    รายวิชาที่มีอยู่

    ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารและโปรโตคอลต่างๆ ที่สำคัญบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

    การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคำ โปรแกรมด้านการนำเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

    Using word processing software, presentation software and electronic spreadsheet software for application in the daily life.


    หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุมแบบต่างๆ แถวลำดับ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ โครงสร้างข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง