AJNOK.COM

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ AJNOK.COM

ท่านสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ท่านสนใจโดยการคลิกที่รายวิชาที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

หากท่านไม่พบรายวิชาใดๆ โปรดติดต่อที่ อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

  Available courses

  ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารและโปรโตคอลต่างๆ ที่สำคัญบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคำ โปรแกรมด้านการนำเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

  Using word processing software, presentation software and electronic spreadsheet software for application in the daily life.


  หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุมแบบต่างๆ แถวลำดับ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ โครงสร้างข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

  พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการเบื้องต้นของ ระบบปฏิบัติการ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ จุดเด่นและข้อด้อยของระบบปฏิบัติการ แบบต่างๆ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน

  ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน

  พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการ เชื่อมต่อเครือข่าย และ ส่วนประกอบท้องถิ่น พื้นฐานข้อมูลสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซสื่อกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการ ไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแลนไร้สาย โปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลย่อย ต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพีความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกัน คอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุก การเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์