พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการ เชื่อมต่อเครือข่าย และ ส่วนประกอบท้องถิ่น พื้นฐานข้อมูลสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซสื่อกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการ ไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแลนไร้สาย โปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลย่อย ต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพีความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส

ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน